GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Er is aangifte van mishandeling tegen mij gedaan. Wat nu?

verdacht van mishandeling, strafrecht, strafzaak, strafrechtadvocaat, advocaat Breda, advocatenbureau

Er is aangifte van mishandeling tegen mij gedaan. Wat nu?

Stelt u zich eens voor, u raakt in een conflict met iemand en tijdens dat conflict geeft u die persoon een klap in het gezicht. Is dit dan als mishandeling te beschouwen? Of wordt het geven van één klap niet als strafbaar beschouwd? In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden.

Definitie van mishandeling

Wat is mishandeling? Mishandeling wordt gedefinieerd in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht. Echter, uit deze wettekst blijkt niet duidelijk wat er precies onder mishandeling wordt verstaan. Het betreffende artikel luidt als volgt:

  • Lid 1: "Mishandeling wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een geldboete van de vierde categorie."
  • Lid 2: "Indien het incident zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft, wordt de dader bestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een geldboete van de vierde categorie."

Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat mishandeling draait om het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel aan een ander. Zelfs een enkele klap kan dus al als mishandeling worden beschouwd.

Mishandeling kan worden onderverdeeld in twee vormen:

  • Eenvoudige mishandeling: licht letsel, zoals kneuzingen, blauwe plekken of kleine botbreuken.
  • Zware mishandeling: ernstig letsel, zoals complexe botbreuken of inwendige verwondingen.

Het is overigens niet zo als gesproken wordt van eenvoudige mishandeling, dat dit ook een licht strafbaar feit is. Mishandeling heeft vaak aanzienlijke gevolgen voor het slachtoffer, zowel lichamelijk als psychisch. Daarom worden zowel eenvoudige mishandeling als zware mishandeling streng bestraft. Als u wordt verdacht van mishandeling, is een goede verdediging van een ervaren strafrechtadvocaat van Alveo Advocaten & Mediators essentieel.

Verschil tussen zware en eenvoudige mishandeling

Het onderscheid tussen zware en eenvoudige mishandeling ligt in de ernst van het opgelopen letsel. Bij zware mishandeling moet er sprake zijn van ernstig lichamelijk letsel. Maar wat wordt verstaan onder "ernstig lichamelijk letsel"? Volgens de rechtspraak moet het letsel dusdanig serieus zijn dat het in normaal taalgebruik als zodanig wordt beschouwd. Bovendien moeten de bewijsmiddelen aantonen hoe ernstig het letsel is, of medisch ingrijpen nodig was en of volledig herstel niet mogelijk is.

Zoals duidelijk wordt uit de beschrijving, is het nog steeds niet eenduidig wat precies onder "ernstig lichamelijk letsel" valt. In het geval van verdenking van zwaar lichamelijk letsel is het dan ook cruciaal om een ervaren strafrechtadvocaat in te schakelen. Onze advocaten bij Alveo Advocaten & Mediators hebben ruime ervaring met mishandelingszaken en weten hoe ze een effectieve juridische verdediging kunnen opbouwen om aan te tonen dat er geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel. Onze advocaten in Breda hebben herhaaldelijk gezorgd voor lagere straffen en zelfs vrijspraken.

Opzet

Naast het feit dat er bij zware mishandeling ernstig lichamelijk letsel moet zijn, moet er ook sprake zijn van opzet. De verdachte moet willens en wetens iemand hebben mishandeld, met de bedoeling om dat te doen. De Hoge Raad, het hoogste gerechtelijke orgaan in Nederland, heeft geoordeeld dat ook voorwaardelijk opzet voldoende is om opzet aan te tonen bij zware mishandeling. Voorwaardelijk opzet betekent dat de verdachte het risico op een bepaald gevolg bewust accepteert, ook al was dat niet zijn intentie. Voorwaardelijk opzet wordt soms "mogelijkheidsbewustzijn" genoemd: u erkent dat het gevolg kan optreden, maar u gaat toch door met de handeling.

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat u echt niet kon weten dat er een bepaald gevolg zou optreden. In zo'n geval is het extra belangrijk om een ervaren strafrechtadvocaat van Alveo Advocaten & Mediators in te schakelen, aangezien de rechter u mogelijk niet zal veroordelen. Onze advocaten kunnen uw situatie juridisch onderbouwen en een solide juridische verdediging opstellen om een lagere straf of zelfs vrijspraak te bewerkstelligen.

Mishandeling of noodweer?

Noodweer en noodweerexces In bepaalde situaties kan het geven van een klap of schop gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld wanneer u handelt uit zelfverdediging. In geval van zelfverdediging kan er sprake zijn van een rechtvaardigingsgrond, genaamd "noodweer". Als een rechtvaardigingsgrond van toepassing is, is uw handelen niet strafbaar. Voor noodweer moet er sprake zijn van "noodzakelijke verdediging van uzelf of een ander".

Als u een beroep wilt doen op noodweer, moeten aan vier voorwaarden zijn voldaan:

  1. Er moet onmiddellijke dreiging of aanranding zijn;
  2. Deze dreiging moet gericht zijn tegen uw eigen lichaam, eer of eigendom, of tegen dat van iemand anders;
  3. De aanranding moet onrechtmatig zijn; en
  4. De verdediging moet noodzakelijk en proportioneel zijn. Hierbij moet worden gekeken of er andere manieren waren om uzelf of anderen te verdedigen.

Een verdediging gebaseerd op noodweer is complex en vereist de expertise van een ervaren strafrechtadvocaat van Alveo Advocaten & Mediators om succesvol te zijn. Onze advocaten in Breda hebben al vaak succesvol beroep gedaan op noodweer en weten dus hoe ze een dergelijke verdediging moeten opzetten. Is er sprake van noodweer in uw situatie? Neem onmiddellijk contact op met onze advocaten, zij kunnen u helpen bij het opbouwen van een solide juridische verdediging.

Naast noodweer bestaat er ook nog noodweerexces binnen het strafrecht. Bij noodweerexces is er eveneens sprake van zelfverdediging, maar is er tijdens de verdediging sprake van excessief gedrag. De verdediging gaat dan te ver, bijvoorbeeld door te lang door te gaan met slaan of schoppen. Noodweerexces is bedacht vanuit het idee dat in extreme situaties het denkbaar is dat u tijdens zelfverdediging overdrijft.

Advies van een strafrechtadvocaat

Indien u wordt verdacht van mishandeling, is het raadzaam om contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat. Onze strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.