GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Alveo Advocaten & Mediators B.V. (‘Alveo’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76727009.
 2. Alle overeenkomsten van opdracht met de Opdrachtgever (‘cliënt’) worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door Alveo .
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Alveo of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht.
 4. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst van opdracht met Alveo , haar werknemers en door haar ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten van cliënt.
 5. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alveo zal zich inspannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren, zoals van een redelijk bekwaam en handelend advocaat mag worden verwacht; een eventueel door cliënt beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd.
 2. Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle voor de zaak relevante en juiste informatie. Bij gebreke hiervan is Alveo gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van cliënt.
 3. Het is Alveo vrij te bepalen welke advocaat/medewerker de opdracht uitvoert. De uitvoerende advocaat/medewerker is niet in persoon gebonden of aansprakelijk jegens cliënt. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Alveo is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden en zal daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.
 5. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient cliënt Alveo schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Alle door Alveo opgestelde stukken, zoals contracten, adviezen en processtukken, zijn uitsluitend bestemd voor cliënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Alveo worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 7. Derden kunnen noch aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, noch aan de wijze waarop de verstrekte opdracht is uitgevoerd, rechten ontlenen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Alveo is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De verzekeringspolis ligt ter inzage op het kantoor van Alveo . Indien bij de uitvoering van een opdracht zich een gebeurtenis voordoet (waaronder een doen of nalaten van Alveo of de door haar met de uitvoering van de opdracht belaste personen of daarvoor ingeschakelde derden) die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Alveo afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat Alveo in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen dekking biedt en/of geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Alveo beperkt tot een bedrag van € 10.000,- , of – indien het gefactureerde en door cliënt betaalde honorarium met betrekking tot die zaak hoger is – tot dat bedrag, evenwel met een maximum van € 25.000,-.
 2. Alveo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt (mede) namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 3. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door virussen of software door de ontvangst of het openen van e-mails, of ander elektronisch berichtenverkeer, of voor enige indirecte of gevolgschade, is uitgesloten.
 4. Cliënt zal Alveo op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden – de door Alveo in verband daarmee te maken kosten inbegrepen – die op enigerlei wijze samenhangen met de voor cliënt verrichte werkzaamheden.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Alveo of haar leidinggevende ondergeschikten.
 6. Iedere aanspraak op schadevergoeding van cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan worden geacht met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Alveo aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Artikel 4: Inzage, afgifte

 1. CDe cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.

Artikel 5: Overmacht

 1. Indien Alveo haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt storingen in het computernetwerk en storingen in elektronische datacommunicatie en/of op het internet, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Alveo alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder enige aansprakelijkheid.

Artikel 6: Facturatie en betaling

 1. Alveo brengt haar werkzaamheden aan cliënt in rekening op basis van bestede tijd maal het toepasselijke uurtarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging aan cliënt, tenzij een vaste prijs voor de werkzaamheden is overeengekomen. Alveo zal cliënt in beginsel een voorschotfactuur zenden. In het geval waarbij cliënt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt zal eerst de eigen bijdrage worden berekend, waarna een factuur verzonden zal worden. Aan cliënt worden tevens de kosten van derden op factuurbasis doorbelast. Alveo is gerechtigd het toepasselijke uurtarief ieder jaar op 1 januari aan te passen.
 2. Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 3. De betalingstermijn voor de facturen bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 4. Het is cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Alveo op te schorten, dan wel enige inhouding of verrekening toe te passen.
 5. Indien door Alveo noodzakelijk geacht, is Alveo gerechtigd om van cliënt een voorschot te vragen alvorens met de werkzaamheden te starten, onder andere voor de betaling van griffierechten of voor kosten van in te schakelen derden.
 6. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Alveo gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Alveo is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt jegens Alveo onmiddellijk opeisbaar en is Alveo gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 8. Voor rekening van cliënt komen alle kosten die aan de incasso van een door cliënt onbetaalde factuur zijn verbonden, waaronder alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden berekend conform de Staffel buitengerechtelijke incassokosten, en bedragen ten minste € 150,-.
 9. Indien cliënt, voor wie de werkzaamheden verricht worden, niet de opdrachtgever is, zijn zowel de opdrachtgever als cliënt hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen van Alveo .
 10. Indien cliënt of een derde per abuis of ten onrechte gelden op de bankrekening van de Stichting Derdengelden van Alveo in plaats van op de kantoorrekening van Alveo voldoet, zijn Alveo en de Stichting Derdengelden gerechtigd dit zonder (voorafgaande) toestemming van cliënt te corrigeren.

Artikel 7: Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd, zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar. Mocht het huidige inkomen lager zijn dan het inkomen in het peiljaar dan kan de cliënt een zogenaamde peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Terzake de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand is Alveo geen (formele) partij. De rechtsverhouding bestaat tussen de cliënt en de raad voor Rechtsbijstand.
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt Alveo op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
 5. Griffierechten, kosten van getuigen en deskundigen en uittreksels uit de openbare registers, alsmede proceskostenveroordelingen van de cliënt vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend, dan wel zijn door de cliënt aan derden verschuldigd.
 6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 8: Privacy

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden voor cliënt persoonsgegevens verwerkt worden, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Alveo hanteert hiervoor een privacybeleid. In dit privacybeleid zijn technische en organisatorische maatregelen opgenomen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere onrechtmatige vorm van verwerking, daarbij rekening houdend met de aard van de verwerking en de privacygevoeligheid van de gegevens.
 3. Na afronding van een zaak, om welke reden dan ook, zal deze worden gearchiveerd en zullen de stukken gedurende vijf jaar in het archief van Alveo opgeslagen blijven. Bij de notificatie dat een zaak wordt afgesloten (en/of gearchiveerd) zullen alle originele stukken aan de cliënt worden geretourneerd. Dit betekent dat in bovengenoemde archivering geen originele stukken zoals notariële stukken, vonnissen, beschikkingen etc. zullen worden opgeslagen. Het bewaren daarvan is geheel de verantwoordelijkheid van de cliënt en niet van Alveo. De archivering zal zich voorts beperken tot de, naar het oordeel van Alveo , relevante correspondentie en processtukken en zal nimmer aantekeningen, aanwijzingen, schetsen, digitale bestanden etc. omvatten. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij cliënt voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan Alveo kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen of er voor Alveo een (wettelijke) grondslag bestaat om het dossier voor een langere termijn te bewaren.
 4. Voor vragen met betrekking tot zijn gegevens kan cliënt contact opnemen met Alveo via info@alveo.nl.

Artikel 9: Slotbepalingen

 1. Ingevolge de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (‘Wwft’), alsmede de voor advocaten geldende regelgeving, is Alveo verplicht om de identiteit van cliënt te verifiëren en daarmee samenhangende gegevens te bewaren. De Wwft verplicht Alveo tevens om ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan de autoriteiten. Cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor toestemming.
 2. Op alle tussen Alveo en cliënt gesloten opdrachten is voorts de kantoorklachtenregeling van Alveo van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via de website.
 3. Op de rechtsverhouding tussen Alveo en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda), tenzij Alveo ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woon- of vestigingsplaats van cliënt.
 4. Alveo is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Alveo zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan cliënt toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 5. Bij nietigheid of onverbindendheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

Alveo
Breda, november 2018.september 2020.