GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Jeugdstrafrecht

Wordt jouw kind (tussen de 12 en 18 jaar) verdacht van een strafbaar feit, dan valt dit onder het jeugdstrafrecht. In zo’n situatie komt er als ouder(s) nogal wat op je af. Je schrikt natuurlijk behoorlijk en je bent misschien wel erg boos of verdrietig, maar waarschijnlijk ook erg bezorgd. Het is essentieel om te begrijpen welke stappen er genomen kunnen worden en welke rechten jouw kind heeft.

Jeugdstrafrecht: Speciale aandacht voor minderjarigen

Voor minderjarigen gelden andere regels dan voor volwassenen. Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat de hersenen en het geweten van minderjarigen zich nog verder moeten ontwikkelen. De (foute) keuzes die zij maken, worden dan ook anders beoordeeld dan wanneer het om een volwassenen zou gaan. Ook de straffen voor minderjarigen zijn anders dan voor volwassenen.

Speciale straffen, maatregelen en / of alternatieve interventies

In de wet zijn speciale straffen, maatregelen en / of alternatieve interventies opgenomen met een overwegend een pedagogisch karakter. Denk dan bijvoorbeeld aan een leerstraf, een Halt-afdoening, een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) of een maatregel ‘plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd). In het algemeen geldt dat minderjarigen minder streng worden gestraft.

Leeftijdsgrenzen in het jeugdstrafrecht

Een kind onder de 12 jaar kan in Nederland in strafrechtelijk opzicht nooit verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedrag. Wel kan een kind onder de 12 jaar worden aangehouden door de politie en ook (met bijstand van een advocaat) als verdachte worden gehoord, maar daarna houdt het ook op. Er kan geen vervolging worden ingesteld tegen kinderen onder de 12 jaar.

De bovengrens voor toepassing van het jeugdstrafrecht van 18 jaar is wel overigens wel flexibel. Voor een minderjarige tot 23 jaar kan namelijk ook het adolescentenstrafrecht worden toegepast. Aan de andere kant kunnen minderjarigen van 16 en 17 jaar in sommige gevallen ook als volwassenen worden berecht. Het jeugdstrafrecht wordten in zo’n geval dan buiten toepassing verklaard.

Jeugdstrafrecht: Procedures en stappen voor ouders

Het jeugdstrafrecht is een speciaal rechtsgebied dat zich richt op minderjarigen (personen tussen de 12 en 18 jaar) die verdacht worden van het plegen van (een) strafbare feit(en). In zo’n geval worden (in basis) navolgende verschillende procedures en stappen gevolgd:

  1. Aanhouding en verhoor: Als een minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit, kan hij of zij worden aangehouden door de politie. Tijdens het verhoor heeft de minderjarige recht op bijstand van een advocaat.
  2. Onderzoek door justitie: Na het verhoor zal kan de politie het onderzoek voortzetten om bewijs te verzamelen. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf strafbare feit kan de zaak worden doorverwezen naar het Openbaar Ministerie (OM) voor verdere behandeling.
  3. Beslissing Openbaar Ministerie (OM): Het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelt of er voldoende bewijs is om de zaak te vervolgen. Als het Openbaar Ministerie (OM) besluit om tot vervolging over te gaan, kunnen het verschillende straffen of maatregelen worden opgelegd of een en / of een alternatieve interventie worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een leerstraf of een Halt-afdoening.
  4. Strafproces: Als de zaak voor de rechter komt, zal een kinderrechter de zaak behandelen. Ouders (met gezag) zijn verplicht om aanwezig te zijn op de zittingen om hun kind bij te staan tijdens de zitting.
  5. Uitvoering van een straf of maatregel: Als een minderjarige wordt bevonden, legt de kinderrechter een straf of maatregel op. Een overzicht van alle mogelijke straffen, maatregelen of alternatieve interventies, vind je in onze blog over straffen jeugdstrafrecht.

Het is belangrijk voor ouders om goed geïnformeerd te zijn over het jeugdstrafrecht en het juridische proces dat mogelijk volgt. Raadpleeg daarom altijd tijdig een ervaren jeugd(straf)rechtadvocaat, hij / zij kan jullie helpen jullie te begeleiden door tijdens het juridische proces.

De rol van een jeugd(straf)recht advocaat

De rol van een gespecialiseerde jeugd(straf)rechtadvocaat is erg belangrijk voor een minderjarigen zowel voorafgaand als tijdens het juridische proces. Hieronder staan zijn enkele belangrijke aspecten van deze rol:

  • Juridisch advies en bijstand: Een jeugdstrafrecht advocaat biedt deskundig juridisch advies aan zowel de minderjarige als de ouders. Ze leggen de procedure en (indien) mogelijk een eventuele uitkomst uit en adviseren over processtrategie in het belang van de minderjarige.
  • Verdediging voorafgaand en tijdens het verhoor en het proces: De advocaat vertegenwoordigt de minderjarige zowel voorafgaand als tijdens een verhoor door de politie en / of op de rechtbank tijdens de zitting. Hij / zij zorgt er voor dat de minderjarige begrijpt wat er wordt gevraagd, de rechten van de minderjarige worden gerespecteerd en er geen onrechtmatige druk wordt uitgeoefend tijdens het verhoor en / of de procedure.
  • Onderhandelingen met justitie: De advocaat onderhandelt, indien nodig, namens de minderjarige, met het Openbaar Ministerie (OM) over mogelijke maatregelen straffen en / of alternatieve interventies. Hij / zij probeert alternatieve oplossingen te vinden die gunstig en / of in het belang zijn van de minderjarige.
  • Vertegenwoordiging tijdens de zitting: Tijdens een zitting vertegenwoordigt / behartigt de advocaat de belangen van een minderjarige. In dat kader worden argumenten ter ondersteuning van de minderjarige naar voren gebracht en wordt er gepleit voor een rechtvaardige uitkomst op basis van de feiten en omstandigheden van de zaak.
  • Begeleiding en ondersteuning van de minderjarige en ouders: Naast een juridische rol biedt een advocaat ook emotionele ondersteuning aan de minderjarige en de ouders. Hij / zij begrijpt dat het proces stressvol kan zijn en biedt begeleiding en geruststelling gedurende het hele proces.

Al met al is een gespecialiseerde jeugd(straf)recht advocaat een zeer belangrijke adviseur voor een minderjarigen en / of zijn / haar ouders die geconfronteerd met het juridische proces en / of systeem.

Meer weten over het jeugd(straf)recht of ben je op zoek naar hulp van een advocaat?

Wil je meer informatie over het jeugd(straf)recht of heb je specifieke vragen? Bij Alveo staat Alina Koop – van Vliet voor je klaar als gespecialiseerde jeugd(straf)rechtadvocaat. Als lid van de VNJA (Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) kan zij je ondersteunen en adviseren. Neem vrijblijvend contact op om kennis te maken en je vragen te bespreken over het jeugd(straf)recht.

Veelgestelde vragen

Als jouw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, is het belangrijk om rustig te blijven en snel juridisch advies in te winnen. Neem contact op met een ervaren jeugd(straf)recht advocaat die gespecialiseerd is in het bijstaan van minderjarigen. Een advocaat van Alveo kan je hierin adviseren over de eventuele te nemen stappen en jouw kind bijstaan zowel voorafgaand als tijdens het juridische proces.

Het belangrijkste verschil tussen jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht is de benadering van de rechtbank. In het jeugdstrafrecht ligt de nadruk meer op een pedagogische aanpak, terwijl in het volwassenenstrafrecht de nadruk meer ligt op bestraffing en vergelding. Jeugdstraffen zijn over het algemeen milder en is gericht op het voorkomen van recidive en het bevorderen van positief gedrag bij jongeren.

Een minderjarigen die betrokken wordt in een strafrechtelijke procedure heeft bepaalde rechten die hem beschermen en een eerlijk het recht om de persoon die het ouderlijk gezag heeft te informeren, het recht op bijstand door een advocaat, het recht op een individuele beoordeling van zijn zaak, het recht op medisch onderzoek en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige. Deze rechten zijn ervoor om te zorgen dat een minderjarigen eerlijk worden behandeld binnen het juridische systeem en dat zijn belangen worden beschermd. Het is belangrijk om jouw kind op de hoogte te brengen van deze rechten en ervoor te zorgen dat deze rechten ook worden gerespecteerd tijdens het juridische proces.

Je kunt jouw kind ondersteunen door emotionele steun te bieden. Daarnaast kun je helpen bij het verzamelen van informatie die relevant kan zijn voor de zaak.

Als een minderjarige schuldig wordt bevonden, zal de (kinder)rechter een passende straf of maatregel opleggen, op basis van de ernst van strafbare feit en de persoonlijke / individuele omstandigheden van de zaak. Dit kan variëren van een Halt-afdoening tot jeugddetentie en / of een alternatieve interventies zoals een gedragsbeïnvloedende maatregelen. Het is belangrijk om samen te werken met de advocaat van uw kind om het beste resultaat te bereiken en hen te ondersteunen tijdens het uitvoeren van de opgelegde straf of maatregel.

Het jeugdstrafrecht biedt verschillende alternatieve interventies en maatregelen naast de traditionele straffen zoals een taakstraf of jeugddetentie. Hierbij kun je denken aan meer educatieve programma's, leerstraffen, gedragsinterventies, jeugdreclassering en mediation. Deze alternatieven zijn gericht op het bevorderen van positief gedrag en het voorkomen van herhaling van een strafbare feit.

Het jeugdstrafrecht is gericht op het rehabiliteren en begeleiden van minderjarigen, met als doel hun gedrag te verbeteren en hen te helpen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. De maximale straf voor jeugdigen kan variëren en is afhankelijk van de ernst van het misdrijf en de leeftijd van de minderjarige. Voor minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar kan de maximale straf jeugddetentie zijn, maar de duur van deze detentie kan niet langer zijn dan 24 maanden. De PIJ-maatregel kan overigens wel 7 jaar duren.

Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is een strafrechtelijke maatregel en is bedoeld om minderjarigen te leren hun gedrag te veranderen en om daarmee herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen. Deze zeer strenge maatregel is bedoeld voor minderjarige veelplegers tussen de 12 en de 21 jaar met gedragsproblemen. Ook jongeren met gedragsproblemen die voor het eerst een ernstig delict plegen komen voor de maatregel in aanmerking. Deze maatregelen zijn is bedoeld om het gedrag van de minderjarige positief te beïnvloeden en hen te helpen hun gedrag te veranderen en te verbeteren. Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt vaak gebruikt als een alternatief voor traditionele straffen, met als doel recidive te voorkomen en minderjarigen te rehabiliteren. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder educatieve programma's, therapieën, community service en andere op maat gemaakte interventies, afhankelijk van de behoeften van de minderjarige en de aard van het delict.

Wanneer wordt vastgesteld dat een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) passend is voor een minderjarige, kan de rechter deze maatregel opleggen als onderdeel van het vonnis. Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de minderjarige. Minderjarigen staan in zo’n onder toezicht van de jeugdreclassering en moeten bijvoorbeeld een agressieregulatietraining volgen of een gezinsgerichte training. De voortgang van de minderjarige wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig kunnen aanpassingen worden gemaakt aan gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) om ervoor te zorgen dat deze effectief blijft in het bevorderen van positief gedrag en het voorkomen van herhaling van strafbare feiten. De maatregel duurt minimaal zes maanden en maximaal een jaar en kan worden verlengd. Als de minderjarige zich niet houdt aan de behandeling dan volgt detentie voor het resterende deel van de maatregel.