GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Straffen jeugdstrafrecht – Overzicht van alle mogelijke straffen

straffen jeugdstrafrecht jeugdstrafrechtadvocaat

Straffen jeugdstrafrecht – Overzicht van alle mogelijke straffen

Hoewel het aantal gevallen waarbij jongeren in aanraking komen met het jeugdstrafrecht daalt, komt het nog steeds geregeld voor dat de jeugdstrafrecht advocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda een jongere in een jeugdstrafzaak bij staan. Nadat het verhoor bij de politie, onder begeleiding van een jeugdstrafrechtadvocaat, heeft plaatsgevonden, zijn er een aantal opties voor het afdoen van de jeugdstrafzaak.

Straffen jeugdstrafrecht: HALT

Indien het de eerste keer is dat een jeugdige in aanraking komt met het jeugdstrafrecht, kan de officier van justitie ervoor kiezen om de zaak af te doen via HALT (Het Altijd Laatste Terechtwijzing). Dit is een organisatie in Nederland die zich richt op het voorkomen en afhandelen van lichte jeugdcriminaliteit. Het doel van HALT is om jongeren bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag en hen te helpen hun gedrag te veranderen, zonder dat er een strafblad wordt gecreëerd.

De beslissing om een zaak naar HALT te sturen wordt genomen op basis van criteria die zijn vastgesteld door het Openbaar Ministerie. Enkele voorbeelden van delicten die mogelijk naar HALT kunnen worden verwezen, zijn winkeldiefstal, vernieling, baldadigheid en eenvoudige mishandeling.

Stapsgewijze HALT-straf voor jonge delictplegers

Als de zaak wordt doorverwezen naar HALT, zal de jongere een Halt-straf krijgen. Een Halt-straf bestaat meestal uit de volgende stappen:

  • Gesprek: de jongere en zijn / haar ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met een Halt-medewerker. Tijdens dit gesprek worden de feiten besproken en wordt de jongere bewust gemaakt van de gevolgen van zijn / haar gedrag.
  • Halt-interventieprogramma: de jongere wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een interventieprogramma van HALT. Dit programma kan verschillende elementen bevatten, zoals groepsbijeenkomsten, educatieve activiteiten, opdrachten of gesprekken om de jongere te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn / haar gedrag en alternatieve keuzes te maken.
  • Afsluiting: na afronding van het Halt-interventieprogramma wordt de zaak afgesloten. Er wordt geen strafblad opgemaakt, maar er wordt wel een rapportage opgesteld voor het Openbaar Ministerie om hen te informeren over de afhandeling van de zaak.

Het doel van HALT is om jongeren te confronteren met de gevolgen van hun gedrag, hen te laten leren van hun fouten en hen te helpen hun gedrag te veranderen. Door deze aanpak wordt geprobeerd te voorkomen dat jongeren in herhaling vallen en in aanraking komen met het reguliere strafrechtssysteem.

Straffen jeugdstrafrecht: OM-hoorzitting

Op het moment dat een jongere in aanraking komt met politie en / of justitie, is de kans aanwezig dat de jongere bij de officier van justitie moet verschijnen voor een zogeheten OM-hoorzitting. Dit is een zitting met alleen de officier van justitie, de jongere, zijn ouders en zijn advocaat. De feiten en omstandigheden van de zaak worden tijdens deze zitting besproken en de aanwezige partijen bespreken een passende afdoening van de jeugdstrafzaak. Dit kan als uitkomst hebben dat de zaak wordt geseponeerd of dat er een strafbeschikking aan de jeugdige wordt uitgereikt. Samen met één van onze jeugdstrafrechtadvocaten uit Breda, kan adviseren omtrent het al dan niet accepteren van een strafbeschikking.

Straffen jeugdstrafrecht: kinderrechter

Ook is het mogelijk dat de jeugdige bij de kinderrechter moet verschijnen. De kinderrechter behandelt strafzaken waarbij jeugdigen betrokken zijn. Dit omvat het beoordelen van de ernst van het strafbare feit, het nemen van beslissingen over de schuldigheid en het opleggen van passende straffen of maatregelen volgens het jeugdstrafrecht.

Diverse straffen voor jongeren

Volgens het jeugdstrafrecht kunnen verschillende straffen en maatregelen worden opgelegd aan jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het doel van het jeugdstrafrecht is om jongeren te corrigeren, te begeleiden en te rehabiliteren, in plaats van louter te straffen. De specifieke straffen en maatregelen kunnen variëren afhankelijk van de juridische context, maar enkele veelvoorkomende straffen worden in het navolgende weergegeven:

  • Taakstraf: een jongere kan worden verplicht om een bepaald aantal uren onbetaald werk te verrichten. Denk hierbij aan het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden bij het voetbalstadion van NAC, het meehelpen in een keuken van een bejaardentehuis of het verrichten van werkzaamheden bij de gemeentelijke groenvoorziening.
  • Leerstraf: een leerstraf houdt in dat de jongere verplicht wordt deel te nemen aan een educatief programma om te leren over de gevolgen en het voorkomen van criminaliteit. Aan de jongere wordt bijvoorbeeld geleerd wat de oorzaken zijn van het criminele gedrag en hoe hier in het vervolg op gereageerd kan worden, ter voorkoming van nieuwe delicten.
  • Geldboete: in sommige gevallen kan een jongere een geldboete worden opgelegd. Het bedrag kan variëren, afhankelijk van de ernst van het strafbare feit. De advocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda kunnen adviseren omtrent de hoogte van de te verwachten geldboete.
  • Voorwaardelijke straf: hierbij wordt een straf opgelegd, zoals een taakstraf of jeugddetentie, die niet hoeft te worden uitgevoerd, zolang de jongere zich gedurende een bepaalde periode aan bepaalde voorwaarden houdt. Indien de jongere binnen zijn proeftijd opnieuw met justitie in aanraking komt voor een soortgelijk feit of wanneer hij zich niet aan één of meerdere bijzondere voorwaarden houdt, kan het zijn dat de jongere de voorwaardelijk aan hem opgelegde straf, alsnog moet uitvoeren / uitzitten.
  • Jeugddetentie: in ernstigere gevallen kan een jongere worden veroordeeld tot een periode van jeugddetentie in een gesloten jeugdinrichting. De duur van de detentie kan variëren, afhankelijk van de ernst van het strafbare feit.

Het jeugdstrafrecht is bedoeld om rekening te houden met de leeftijd en ontwikkeling van jongeren en om hen de kans te geven hun gedrag te verbeteren en te herintegreren in de samenleving.

Vakkundige bijstand bij jeugdstrafrechtelijke procedures

Het is verstandig om altijd een advocaat te raadplegen en vertegenwoordiging te zoeken voor een zitting bij de kinderrechter. Het jeugdstrafrecht kan complex zijn en een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in jeugdstrafrecht kan helpen bij het begrijpen van de rechten, voorbereiden op de zitting en vertegenwoordigen tijdens het proces.

Hoger beroep tegen een straffen jeugdstrafrecht – belangrijke overwegingen

Het is in veel gevallen mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een oordeel van de kinderrechter. Het instellen van hoger beroep gaat echter wel gepaard met een aantal risico’s. Het gerechtshof kan jou in hoger beroep vrijspreken als je in eerste aanleg bent veroordeeld, maar kan ook een zwaardere straf opleggen. De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda kunnen jou adviseren om wel of geen hoger beroep in te stellen tegen een straf van de kinderrechter.

Neem contact op met onze jeugdstrafrechtadvocaten in Breda

Let wel, hoger beroep moet altijd binnen 14 dagen worden ingesteld! Neem dus tijdig contact op met onze jeugdstrafrechtadvocaten! Neem contact met één van onze jeugdstrafrecht advocaten in Breda op, zodat zij u meer kunnen vertellen over jouw (lopende) procedure bij de kinderrechter. Wij zijn te bereiken op info@alveo.nl en op 085  - 10 60 290.