GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Adolescentenstrafrecht: wat is het precies?

strafrecht, jeugdrecht, jeugdstrafrecht, adolescentenstrafrecht, strafzaak, straffen jeugd, advocaat breda, strafrechtadvocaat, strafadvocaat

Adolescentenstrafrecht: wat is het precies?

Het adolescentenstrafrecht werd in Nederland ingevoerd op 1 april 2014 en heeft als belangrijkste doel om jongeren tussen 16 en 23 jaar een betere kans te geven op een succesvolle re-integratie in de maatschappij na hun strafperiode.

Wat is adolescentenstrafrecht?

Voor jongeren ouder dan 18 en jonger dan 23 jaar is het op grond van het adolescentenstrafrecht mogelijk te worden bestraft volgens het sanctiesysteem van het jeugdstrafrecht. De reden om te kiezen voor het adolescentstrafrecht ligt in de fase van ontwikkeling van de persoon van de verdachte en / of in de omstandigheden waaronder het feit is begaan.

Eenvoudiger gezegd, als de verdachte nog wat jong is voor zijn (kalender)leeftijd kan de rechter hier rekening mee houden. Ditzelfde geldt voor strafbare feiten die worden gepleegd onder omstandigheden die vooral voorkomen onder minderjarigen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld vandalisme of winkeldiefstal waarbij sprake is van groepsdruk of ondoordacht gedrag.

De reden om dit te doen in tegenstelling tot volwassenen strafrecht, waarbij de nadruk vaak ligt op bestraffing, is het adolescentenstrafrecht meer gericht op educatie en begeleiding.

De grondslagen van het adolescentenstrafrecht

 1. Leeftijdsgrens van 16 tot 23 jaar
  Het adolescentenstrafrecht is van toepassing op jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud. Dit wordt beschouwd als een cruciale levensfase waarin veel ontwikkelingen plaatsvinden, zowel fysiek als psychologisch.
 2. Rekening houden met ontwikkeling
  Bij het beoordelen van een strafzaak volgens het adolescentenstrafrecht wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de jongvolwassene. Dit betekent dat de strafmaat en aanpak worden aangepast aan de individuele situatie en behoeften van de jongere.
 3. Pedagogisch doel
  In plaats van alleen bestraffen, streeft het adolescentenstrafrecht naar het bereiken van pedagogische doelen. Dit kan inhouden dat de jongere een taakstraf krijgt, begeleiding krijgt bij onderwijs of werk, of zelfs hulp bij het omgaan met problematisch gedrag.
 4. Maatwerk
  Elke zaak wordt op maat behandeld. Dit betekent dat er geen 'one-size-fits-all'-benadering is. De rechter kijkt naar de individuele omstandigheden, de ernst van het delict en de ontwikkelingsfase van de jongere om een passende beslissing te nemen.

Rechten van jongeren volgens het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht voorziet in specifieke rechten voor jongeren in het strafproces. Deze rechten zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat jongeren eerlijk worden behandeld en dat hun ontwikkelingsfase in overweging wordt genomen.

 1. Recht op bijstand van een raadsman
  Jongeren hebben het recht om bijgestaan te worden door een advocaat tijdens het strafproces. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat hun belangen adequaat worden vertegenwoordigd.
 2. Recht op informatie
  Jongeren hebben recht op duidelijke informatie over hun zaak, de beschuldigingen tegen hen en de mogelijke gevolgen van een veroordeling. Dit helpt hen om beter te begrijpen wat er op het spel staat.
 3. Recht op een passende straf of maatregelen
  Het adolescentenstrafrecht streeft ernaar om passende straffen of maatregelen op te leggen die gericht zijn op de rehabilitatie van de jongere. Dit kan inhouden dat de straf minder zwaar is dan bij volwassenen, met de nadruk op begeleiding en onderwijs.

Verplichtingen van jongeren

Naast rechten hebben jongeren die onder het adolescentenstrafrecht vallen ook verplichtingen. Deze verplichtingen zijn bedoeld om hen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun daden en om de kans op recidive te verminderen.

 1. Naleving van opgelegde maatregelen
  Jongeren zijn verplicht om zich te houden aan de maatregelen die de rechter heeft opgelegd. Dit kan onder andere inhouden dat ze een taakstraf moeten uitvoeren, deelnemen aan begeleidingsprogramma's, of zich regelmatig moeten melden bij de (jeugd)reclassering of een hulpverlener.
 2. Schadevergoeding
  Indien de jongere schade heeft veroorzaakt aan slachtoffers, kan de rechter bevelen dat zij de schade vergoeden. Dit kan financiële verplichtingen met zich meebrengen.
 3. Meewerken aan behandeling en begeleiding
  Als onderdeel van het pedagogische doel van het adolescentenstrafrecht kunnen jongeren verplicht worden om deel te nemen aan behandelingen of begeleidingsprogramma's om hun gedrag te verbeteren.

Conclusie

Het adolescentenstrafrecht in Nederland is een belangrijk en uniek rechtsgebied dat rekening houdt met de specifieke behoeften en ontwikkeling van jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar oud. Het legt de nadruk op begeleiding, educatie en rehabilitatie in plaats van louter bestraffing. Jongeren hebben specifieke rechten en verplichtingen in dit systeem, en het doel is om hen de kans te geven om hun leven na hun strafperiode op een positieve manier voort te zetten.

Bij Alveo Advocaten in Breda begrijpen we het belang van het adolescentenstrafrecht en zijn we er om jongeren te ondersteunen en te vertegenwoordigen in dit complexe juridische proces. Onze gespecialiseerde advocaten hebben de expertise en ervaring om jongeren te helpen in hun rechtszaken en om ervoor te zorgen dat hun rechten worden beschermd.

Behoefte aan meer informatie?

De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijke verdedigingsstrategieën en de optie voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290 voor meer informatie over strafrecht, jeugdstrafrecht of adolescentenstrafrecht.