GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Alles wat u moet weten over het beëindigen van ouderlijk gezag

ouderlijk gezag beeindigd gezagsbeeindigende maatregel jeugdrecht jeugdrechtadvocaat jeugdrechtadvocaten jeugdadvocaat advocaat alveo breda familierecht familierechtadvocaat familieadvocaat

Alles wat u moet weten over het beëindigen van ouderlijk gezag

De jeugdrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators behandelen regelmatig zaken waarin de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek bij de rechtbank indient voor het beëindigen van het ouderlijk gezag over een minderjarige. Het beëindigen van het ouderlijk gezag is een ingrijpende maatregel en zorgt bij ouders geregeld voor vele vragen, zoals “Wat gebeurt er dan met mijn kind?” en “Welke rol heb ik dan nog als ouder?” In dit artikel zullen de jeugdrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda deze vragen beantwoorden.

Wat is een gezagsbeëindigende maatregel?

Een gezagsbeëindigende maatregel is een beslissing waarbij het ouderlijk gezag over een kind volledig wordt beëindigd. Het is een uiterste maatregel die wordt genomen als andere interventies en hulpverlening niet hebben geleid tot verbetering van de opvoedsituatie en het welzijn van de minderjarige in geding is. Het kiezen van een gezagsbeëindigende maatregel is een moeilijk en ingrijpend proces wat plaatsvindt binnen het kader van de kinderbescherming. In Nederland speelt de Raad voor de Kinderbescherming een cruciale rol bij het beoordelen van situaties of het gezag over de minderjarige in het belang is van het minderjarige kind. De gezagsbeëindigende maatregel kan worden gekozen als de belangen en het welzijn van de minderjarige ernstig worden bedreigd en er geen andere passende oplossing is.

Rol van de Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een onafhankelijke instantie die onderzoek doet naar de belangen en behoeften van minderjarigen in complexe gezinssituaties. Bij vermoedens van ernstig gevaar voor een kind kan de Raad worden ingeschakeld door bijvoorbeeld de ouders, jeugdhulpverleners, de kinderrechter of het Openbaar Ministerie. De Raad onderzoekt dan de situatie en brengt een rapport uit aan de kinderrechter.

Gronden voor gezagsbeëindiging

De kinderrechter kan overgaan tot gezagsbeëindiging als er sprake is van ernstige bedreiging van de fysieke of psychische gezondheid van het kind en als andere maatregelen ontoereikend zijn gebleken. Voorbeelden van gronden voor gezagsbeëindiging kunnen langdurige verwaarlozing, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek van ouders of structurele onveiligheid in de opvoedingssituatie.

Rechten van ouders

Ouders behouden bepaalde rechten, zelfs als het gezag wordt beëindigd. Zo behouden zij het recht op omgang met hun kind, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. Ook hebben ouders recht op informatie, recht op inspraak in belangrijke beslissingen, mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot herstel van het gezag en ouders mogen betrokken blijven bij het leven van hun kind. Dit houdt in dat ouders, ook na de beëindiging van het gezag, actief betrokken zijn bij het leven van hun kind. Ouders mogen ook nog steeds, als dit in het belang is van de minderjarige, aanwezig zijn bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van hun kind.

Belangenafweging in de juridische procedure

De procedure start met een verzoek aan de kinderrechter. De Raad brengt een rapport uit met daarin de bevindingen van het onderzoek en een advies aan de rechtbank. Bij het nemen van een gezagsbeëindigende maatregel wordt een zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Het kind heeft recht op een veilige en stabiele opvoedingssituatie waarin het zich optimaal kan ontwikkelen. De belangen van de ouders worden eveneens meegewogen, maar deze kunnen ondergeschikt zijn aan het belang van het kind. De kinderrechter neemt uiteindelijk een beslissing op basis van alle beschikbare informatie.

Last tot toevoeging

De gezagsbeëindigende maatregel is een ingrijpende maatregel en ouders weten niet altijd goed waar zij aan toe zijn. Daarom worden de advocaatkosten vergoed door de overheid. De last tot toevoeging is bedoeld om ervoor te zorgen dat ouders, ongeacht hun financiële situatie, toegang hebben tot juridische bijstand in een procedure waarbij het gezag over hun kinderen op het spel staat. Om in aanmerking te komen voor een last tot toevoeging hoeven ouders niet te voldoen aan bepaalde inkomenscriteria, dit draagt bij aan een gelijkwaardige toegang tot het rechtssysteem voor alle ouders. Het recht op juridische bijstand is van groot belang in procedures waarbij het gezag over kinderen op het spel staat. Een jeugdrecht advocaat kan ouders adviseren, bijstaan in de juridische procedure en helpen om de belangen van de ouders te verdedigen. Kortom, het is een essentieel onderdeel van een eerlijk en rechtvaardig proces.

Advies van een jeugdrechtadvocaat

Indien de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek heeft ingediend om uw gezag over uw minderjarige kinderen te beëindigen, is het raadzaam om contact op te nemen met een ervaren familie- en jeugdrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen. De familie- en jeugdrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de aanpak en het verweer tegen het verzoek tot het beëindigen van uw ouderlijk gezag. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de jeugdrechtadvocaat.