GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Ik ben uitgenodigd voor de jeugdbeschermingstafel: wat nu?

jeugdbeschermingstafel raad voor kinderbescherming jeugdrecht jeugdbescherming

Ik ben uitgenodigd voor de jeugdbeschermingstafel: wat nu?

Bij Alveo Advocaten & Mediators krijgen we steeds vaker vragen van ouders die worden uitgenodigd voor een gesprek bij de jeugdbeschermingstafel of het Kr8-Kollektief (zo wordt de jeugdbeschermingstafel in Breda genoemd). In deze tekst leggen wij uit wat een jeugdbeschermingstafel is en hoe ons team van ervaren advocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda zich inzet om u tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen en bij te staan.

Wat is een jeugdbeschermingstafel?

Een jeugdbeschermingstafel is een samenwerking tussen de gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming. Aan deze tafel wordt een Verzoek tot Onderzoek (de afkorting die vaak gebruikt wordt is: VTO) besproken. Een VTO wordt ingediend door een medewerker van de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of Sociaal Wijkteam, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming Brabant, het Leger des Heils of de William Schrikker Jeugdbescherming. Van een VTO ontvangt een ouder met gezag een kopie. Een ouder zonder gezag ontvangt een kopie als de gezaghebbende ouder hiervoor toestemming geeft.

Waarom een Verzoek tot Onderzoek (VTO)?

Een VTO wordt gedaan wanneer sprake is van ernstige zorgen over de ontwikkeling van het kind of de kinderen in een gezin. Een voorbeeld van deze ernstige zorgen is psychiatrische problematiek, het vermoeden van drank- en drugsgebruik, huiselijk geweld, het weigeren om noodzakelijke hulp toe te staan of dreigende dakloosheid. Vaak is het zo dat ook de veiligheid daarbij in het geding is. Hulpverlening in het vrijwillige kader komt niet (voldoende) van de grond of heeft niet voldoende effect, waardoor de zorgen blijven bestaan. De indiener van het VTO vindt het nodig dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen naar de vraag of een gedwongen kader van hulpverlening nodig is. Het gaat hierbij om een kinderbeschermingsmaatregel, meestal een ondertoezichtstelling (OTS), maar het is ook mogelijk dat er gekeken wordt naar een uithuisplaatsing (UHP).

Wie zitten er aan tafel?

Professionele deelnemers:

  • de (onafhankelijk) voorzitter van de jeugdbeschermingstafel;
  • een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming;
  • een medewerker van Jeugdbescherming Brabant;
  • de indiener van het verzoek; en
  • een notulist.

Persoonlijk betrokken deelnemers:

  • de ouders;
  • het kind (vanaf 12 jaar).

Vaak worden ook anderen uitgenodigd zoals pleegouders of hulpverleners die al bij het gezin of het kind betrokken zijn.

Gesprek met uw kind / kinderen

Kinderen vanaf 12 jaar mogen voorafgaand aan de jeugdbeschermingstafel een kort gesprek hebben met de onafhankelijk voorzitter en de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is niet verplicht. Het is verstandig om voorafgaand aan de jeugdbeschermingstafel met een advocaat te bespreken of het slim is dat uw kind naar een dergelijk gesprek gaat.

Aanwezigheid advocaat bij de jeugdbeschermingstafel

Ouders mogen zich laten ondersteunen door een professional, bijvoorbeeld een professionele vertrouwenspersoon of een persoonlijk begeleider. Wij adviseren hier gebruik van te maken.

Wat kan een advocaat bijdragen aan het gesprek?

Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een advocaat bij de jeugdbeschermingstafel te laten aanschuiven is het verstandig deze zo spoedig mogelijk in te schakelen. De voorbereiding van het gesprek is immers net zo belangrijk als het gesprek zelf!

De advocaat kan met u aan de hand van het Verzoek Tot Onderzoek kijken wat er juist is en wat niet. De ervaring leert namelijk dat de informatie die door de verzoeker is ingediend vaak afkomstig is van meerdere bronnen en in het VTO wordt samengevat. Het is van belang voor de rest van het proces dat ingeval hier onjuistheden in staan, dat deze zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd. Dit voorkomt dat u, mocht er een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming worden uitgevoerd, nogmaals moet “bewijzen” dat onjuiste informatie wordt gebruikt.

Het spreekt voor zich dat onjuiste informatie nadelige gevolgen kan hebben voor de uitkomst van de jeugdbeschermingstafel. Daarbij kunnen onze gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten u uitleggen hoe het gesprek verloopt en wat u, in uw specifieke geval, kunt verwachten. Hieronder zullen wij nog uiteenzetten hoe het gesprek doorgaans verloopt.

Onze ervaring is dat het door de betrokken hulpverleners als bezwaarlijk wordt ervaren om naar een jeugdbeschermingstafel een advocaat mee te nemen. De betrokken hulpverleners zijn hier namelijk nog niet aan gewend en zullen vaak wat afwerend staan tegenover de aanwezigheid van een advocaat. Laat u hierdoor niet afschrikken! Wij leveren juridische bijstand en zijn er voor uw belangen en de belangen van uw kind of kinderen. Nu het gaat om uw kinderen levert dit vaak emotionele druk en stress bij u op. Het is dan belangrijk dat u wordt bijgestaan door een professional die u kan begeleiden in dit traject.

Hoe verloopt het gesprek?

De voorzitter stelt bij de start de aanwezigen aan elkaar voor. Daarna volgt een toelichting door de indiener van het VTO. Vervolgens krijgen de ouders en de overige betrokkenen de gelegenheid om te reageren en aan te geven hoe zij tegen de zorgen aankijken. Daarbij kunnen vragen gesteld worden om de situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen.

Bij de bespreking is de (actuele) situatie rondom uw kind of kinderen het uitgangspunt. Centraal staat de vraag of de Raad voor de Kinderbescherming wel of geen onderzoek gaat doen naar een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing). Het besluit hierover valt aan het einde van de bespreking, zodat de uitkomst voor alle deelnemers tegelijkertijd helder is.

Tijdens de bespreking komen niet alleen de zorgen over uw kind of kinderen aan de orde, maar ook wat goed gaat in het gezin. Er wordt gekeken naar waar het is vastgelopen in het vrijwillige kader en of er alsnog afspraken tot stand kunnen komen waardoor een raadsonderzoek (nog) niet nodig is.

Geen onderzoek, zaak aangehouden

Als er nog goede afspraken mogelijk zijn, kan de jeugdbeschermingstafel het besluit over wel of geen onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming een aantal maanden (meestal drie maanden) aanhouden. Na afloop van deze periode koppelt de indiener van het VTO aan de jeugdbeschermingstafel terug of de afspraken worden nagekomen en of een raadsonderzoek nog nodig is. Op dat moment kan de jeugdbeschermingstafel alsnog zelfstandig besluiten om een raadsonderzoek te laten starten.

Ervaart u problemen rondom jeugdbeschermingstafel? Neem contact op!

Als u als ouder bent uitgenodigd voor een jeugdbeschermingstafel, kunt u vertrouwen op de Alveo Advocaten & Mediators in Breda om u te ondersteunen en te vertegenwoordigen in deze uitdagende tijden, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kosten. De focus ligt op het beschermen van de rechten en belangen van ouders en kinderen, en het streven naar een positieve uitkomst.

Wat Alveo Advocaten & Mediators onderscheidt is hun toewijding aan het leveren van juridische bijstand aan ouders in deze moeilijke tijden, zonder financiële zorgen toe te voegen aan een reeds stressvolle situatie. De kosten van juridische bijstand kunnen een belemmering vormen voor ouders om de juiste stappen te ondernemen om het welzijn van hun kinderen te waarborgen. Daarom biedt Alveo Advocaten & Mediators (deels) kosteloze rechtsbijstand aan ouders die zich inzetten om het beste belang van hun kinderen te beschermen. Dit kan door in voorkomende gevallen gebruik te maken van de Regeling Advies Toevoeging Zelfredzaamheid (RATZ). Wij zullen dit in een telefonisch overleg bespreken of u hiervoor in aanmerking komt.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn bereikbaar op 085 – 10 60 290.