GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Detentierecht: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

detentierecht, beklagrecht, gedetineerde, rechten, detentie, strafadvocaat, strafrecht, strafrechtadvocaat

Detentierecht: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

In dit artikel vertellen we je wat het detentierecht is, waar je het kunt vinden, waarom het zo belangrijk is en waarom een goede juridische ondersteuning door een strafrechtadvocaat van Alveo Advocaten & Mediators in Breda van grote waarde is.

Wat is het detentierecht?

Het detentierecht, of het ‘sanctierecht’ of ‘penitentiair recht’ verwijst naar het geheel aan wetten, regels en procedures die betrekking hebben op de gehele periode in detentie, maar ook op de re-integratie: de weg naar buiten. Als gedetineerde in een Penitentiaire Inrichting, jeugdige binnen een Justitiële Jeugdinrichting of als patiënt binnen een TBS-kliniek heb je verschillende rechten en plichten die van groot belang zijn. Zo kun je denken aan je recht op een dagelijks uur buitenlucht, het recht op voldoende medische zorg, contact met je familie en je advocaat, maar ook de verplichting en verantwoordelijkheid om mee te werken aan je resocialisatie door het volgen van onderwijs of arbeid. Daarnaast zijn er nog tal van regels over de verblijfsruimten van gedetineerden, het opleggen van ordemaatregelen en disciplinaire straffen en over het krijgen van verlof of overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting.

Waar staat het detentierecht?

Het detentierecht is op veel plekken te vinden in het wetboek. Zo bestaat er de Penitentiaire Beginselenwet, de Penitentiaire Maatregel, maar ook de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, de Regeling eisen verblijfsruimten gedetineerden, de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden of de Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen. Voor jeugdigen in detentie bestaat onder andere de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en voor ter beschikking gestelden bestaat ook nog de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. Daarnaast zijn ook internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke rechten, en internationaal overeengekomen normen zoals de European Prison Rules en de Nelson Mandela Rules van toepassing.

Waarom is het detentierecht belangrijk?

Het detentierecht is belangrijk om verschillende redenen. Zo gaat het in de eerste plaats natuurlijk om de bescherming van de individuele rechten van gedetineerde volwassenen, jeugdigen en ter beschikking gestelden. Daarnaast maakt ook de detentiefasering, ofwel de resocialisatie, een groot deel uit van het detentierecht. Veel gedetineerden weten niet welke regels op hen van toepassing zijn. Dat geldt niet alleen voor de voor gedetineerden geldende verplichtingen, maar natuurlijk ook voor de rechten die zij hebben. Vanuit het detentierecht heeft iedere gedetineerde verschillende mogelijkheden, zoals het aanvragen van verlof of het verzoeken om een overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. Een van de belangrijkste onderdelen, misschien zelfs wel het allerbelangrijkste deel, is het individuele beklagrecht.

Het beklagrecht: rechten van gedetineerden

Wat is het beklachtrecht? Het beklagrecht is een wettelijk recht voor iedere gedetineerde op grond van de Penitentiaire Beginselenwet. Dit recht zorgt er voor dat iedere gedetineerde een klacht kan indienen bij een zogenoemde ‘Commissie van Toezicht’, een beklagcommissie die de klachten van gedetineerden beoordeelt. Die klachten gaan over individuele beslissingen die door of namens de directeur van een penitentiaire inrichting zijn genomen. Denk bijvoorbeeld aan de oplegging van een disciplinaire straf, of het weigeren van een bepaalde bezoeker.

Procedure van het beklagrecht

Door een ‘maandcommissaris’ wordt gekeken of er naar aanleiding van een klacht van een gedetineerde, een bemiddeling met de directie mogelijk is. Lukt dit niet, wordt de klacht schriftelijk of mondeling behandeld door de Commissie van Toezicht. Deze beklagcommissie maakt deel uit van de Rechtspraak en bestaat uit ten minste een rechter, een advocaat, een arts en een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk. Is een gedetineerde het niet eens met de beslissing van de beklagcommissie, kan er beroep worden ingesteld bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de beroepscommissie. Ook die beroepscommissie bestaat uit rechters, advocaten, artsen en andere deskundigen. Die beroepscommissie kan ook oordelen over medisch handelen door de artsen die verbonden zitten aan de penitentiaire inrichtingen, of over beslissingen tot plaatsing- en overplaatsing door de selectiefunctionaris.

De waarde van goede juridische bijstand door een strafrechtadvocaat

Zoals net genoemd, zijn in het hele detentierecht veel verschillende regels van toepassing. Zowel nationale als internationale wet- en regelgeving, maar ook jurisprudentie van beklag- en beroepscommissies zijn van belang. De beslissingen die over gedetineerden worden genomen, worden daarbij ook genomen door directeuren of selectiefunctionarissen die in dienst staan van de overheid. Daarom is het belangrijk dat gedetineerden goed op de hoogte zijn van waar zij recht op hebben.

Dankzij het beklagrecht kunnen gedetineerden voor zichzelf opkomen als ze het niet eens zijn met beslissingen die hen direct treffen, maar het opstellen en onderbouwen van een klacht kan door de hoeveelheid regels en jurisprudentie soms wel heel complex zijn. Daarom is het belangrijk dat gedetineerden weten dat ze ook in detentie, recht hebben op (vaak ook kosteloze!) bijstand van een advocaat bij beklagzaken. Bij Alveo Advocaten in Breda geloven we dat iedereen recht heeft op bijstand door een advocaat, hoe klein de zaak ook is. Uw belang is ons belang!

De rol van Alveo Advocaten & Mediators binnen het detentierecht

Als jijzelf of iemand die je kent momenteel vastzit en tegen problemen aanloopt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek. Bij Alveo Advocaten & Mediators in Breda staan onze ervaren strafrechtadvocaten klaar om jou te helpen. Tijdens dit gesprek kunnen we je informeren over jouw rechten en opties binnen het detentierecht, zoals het indienen van klachten of detentiefasering. Na ons gesprek kun je zelf beslissen of je van onze diensten gebruik wilt maken. Je kunt contact met ons opnemen via het formulier op onze website of door te bellen naar 085 – 10 60 290. We streven ernaar om binnen één werkdag contact met je op te nemen om jouw situatie binnen het detentierecht te bespreken.