GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

FAQ

Als jouw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, is het belangrijk om rustig te blijven en snel juridisch advies in te winnen. Neem contact op met een ervaren jeugd(straf)recht advocaat die gespecialiseerd is in het bijstaan van minderjarigen. Een advocaat van Alveo kan je hierin adviseren over de eventuele te nemen stappen en jouw kind bijstaan zowel voorafgaand als tijdens het juridische proces.

Het belangrijkste verschil tussen jeugdstrafrecht en volwassenenstrafrecht is de benadering van de rechtbank. In het jeugdstrafrecht ligt de nadruk meer op een pedagogische aanpak, terwijl in het volwassenenstrafrecht de nadruk meer ligt op bestraffing en vergelding. Jeugdstraffen zijn over het algemeen milder en is gericht op het voorkomen van recidive en het bevorderen van positief gedrag bij jongeren.

Een minderjarigen die betrokken wordt in een strafrechtelijke procedure heeft bepaalde rechten die hem beschermen en een eerlijk het recht om de persoon die het ouderlijk gezag heeft te informeren, het recht op bijstand door een advocaat, het recht op een individuele beoordeling van zijn zaak, het recht op medisch onderzoek en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige. Deze rechten zijn ervoor om te zorgen dat een minderjarigen eerlijk worden behandeld binnen het juridische systeem en dat zijn belangen worden beschermd. Het is belangrijk om jouw kind op de hoogte te brengen van deze rechten en ervoor te zorgen dat deze rechten ook worden gerespecteerd tijdens het juridische proces.

Je kunt jouw kind ondersteunen door emotionele steun te bieden. Daarnaast kun je helpen bij het verzamelen van informatie die relevant kan zijn voor de zaak.

Als een minderjarige schuldig wordt bevonden, zal de (kinder)rechter een passende straf of maatregel opleggen, op basis van de ernst van strafbare feit en de persoonlijke / individuele omstandigheden van de zaak. Dit kan variëren van een Halt-afdoening tot jeugddetentie en / of een alternatieve interventies zoals een gedragsbeïnvloedende maatregelen. Het is belangrijk om samen te werken met de advocaat van uw kind om het beste resultaat te bereiken en hen te ondersteunen tijdens het uitvoeren van de opgelegde straf of maatregel.

Het jeugdstrafrecht biedt verschillende alternatieve interventies en maatregelen naast de traditionele straffen zoals een taakstraf of jeugddetentie. Hierbij kun je denken aan meer educatieve programma's, leerstraffen, gedragsinterventies, jeugdreclassering en mediation. Deze alternatieven zijn gericht op het bevorderen van positief gedrag en het voorkomen van herhaling van een strafbare feit.

Het jeugdstrafrecht is gericht op het rehabiliteren en begeleiden van minderjarigen, met als doel hun gedrag te verbeteren en hen te helpen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. De maximale straf voor jeugdigen kan variëren en is afhankelijk van de ernst van het misdrijf en de leeftijd van de minderjarige. Voor minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar kan de maximale straf jeugddetentie zijn, maar de duur van deze detentie kan niet langer zijn dan 24 maanden. De PIJ-maatregel kan overigens wel 7 jaar duren.

Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is een strafrechtelijke maatregel en is bedoeld om minderjarigen te leren hun gedrag te veranderen en om daarmee herhaling van het strafbare gedrag te voorkomen. Deze zeer strenge maatregel is bedoeld voor minderjarige veelplegers tussen de 12 en de 21 jaar met gedragsproblemen. Ook jongeren met gedragsproblemen die voor het eerst een ernstig delict plegen komen voor de maatregel in aanmerking. Deze maatregelen zijn is bedoeld om het gedrag van de minderjarige positief te beïnvloeden en hen te helpen hun gedrag te veranderen en te verbeteren. Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt vaak gebruikt als een alternatief voor traditionele straffen, met als doel recidive te voorkomen en minderjarigen te rehabiliteren. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder educatieve programma's, therapieën, community service en andere op maat gemaakte interventies, afhankelijk van de behoeften van de minderjarige en de aard van het delict.

Wanneer wordt vastgesteld dat een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) passend is voor een minderjarige, kan de rechter deze maatregel opleggen als onderdeel van het vonnis. Een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de minderjarige. Minderjarigen staan in zo’n onder toezicht van de jeugdreclassering en moeten bijvoorbeeld een agressieregulatietraining volgen of een gezinsgerichte training. De voortgang van de minderjarige wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig kunnen aanpassingen worden gemaakt aan gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) om ervoor te zorgen dat deze effectief blijft in het bevorderen van positief gedrag en het voorkomen van herhaling van strafbare feiten. De maatregel duurt minimaal zes maanden en maximaal een jaar en kan worden verlengd. Als de minderjarige zich niet houdt aan de behandeling dan volgt detentie voor het resterende deel van de maatregel.

Een strafpleiter is een advocaat die een strafzaak begeleid en de verdachte probeert vrij te pleiten, zoals de strafrechtadvocaten van Alveo. Strafpleiters zijn dus advocaten, maar niet alle advocaten zijn strafpleiters.

In het kader van echtscheiding mediation zoeken jij en jouw (ex-)partner door samenwerking en communicatie naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict, zonder tussenkomst van een rechter. Een gerechtelijke procedure daarentegen richt zich op de juridische aspecten van een conflict.

Er komt ontzettend veel op je af bij een echtscheiding. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Ook horen we vaak dat mensen niet weten waar ze moeten beginnen. Een mediator kan jullie helpen om het scheidingsproces in goede banen te leiden. Maar, wat doet een mediator dan precies?

Een mediator kan er als onafhankelijke derde voor zorgen dat de belangen van jou en jouw (ex-)partner behartigd worden.

De belangrijkste taak van een mediator is om jullie beiden te begeleiden in het maken van afspraken rondom de echtscheiding. Dit doet hij/zij door:

 • Het gesprek en de communicatie tussen jou en jouw (ex-)partner op gang te brengen. 
 • De feiten in kaart te brengen, alsook ieders belang en achtergrond hiervan.
 • De voortgang en procedure te bewaken.
 • Alle partijen evenveel aan het woord te laten.
 • Te helpen bij het creëren van begrip voor elkaar.
 • Te zoeken naar een oplossing waar alle partijen zich goed bij voelen.

De uiteindelijke ‘oplossing’ wordt door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, bij een echtscheiding wordt dit ook wel een echtscheidingsconvenant genoemd. In deze overeenkomst staat precies wat beiden partijen met elkaar hebben afgesproken.

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jou en jouw (ex-)partner moeizaam gaan. Dit kan komen door emoties, onbegrip en wantrouwen. Mediation kan je dan helpen om toch in goed overleg afspraken te maken over bijvoorbeeld de kinderen, de kinderalimentatie en de partneralimentatie.

Bij mediation los je een conflict op door bemiddeling. Dit gebeurt door een onafhankelijke derde, een mediator. Redenen om voor mediation te kiezen:

 • Je hebt vaak snel een oplossing.
 • Tijdens mediation kunnen jullie samen de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven.
 • Je bepaalt zelf wat je met jouw (ex-)partner afspreekt.
 • Mediation is maatwerk en gericht op wat in jullie situatie tot goede afspraken leidt.

40% van de scheidingsmediation zaken worden binnen 5 weken opgelost. 90% is binnen een kwartaal opgelost. Echtscheidingen duren, inclusief de procedure bij de rechtbank, gemiddeld drie maanden.

De duur hangt ook af van de complexiteit van de scheiding, wat de mensen ook zelf al hebben geregeld. Zijn er huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen, erfenissen en / of schenkingen? Zijn er ondernemers bij betrokken?

Over het algemeen hebben wij mensen aan tafel die zelf veel aanleveren en snel een gezamenlijke oplossing willen bereiken.

Als koppels niet tot een overeenkomst kunnen komen tijdens echtscheiding mediation, blijven traditionele juridische procedures een optie. In dit geval kan de mediator helpen bij het voorbereiden van de nodige documentatie voor juridische stappen en kan het proces worden voortgezet voor bemiddeling of arbitrage.

Als je op zoek bent naar een mediator zul je al snel merken dat er veel aanbod is.  Dat maakt het niet makkelijk, want hoe vind je nou een goede mediator? Bij het kiezen van een mediator voor scheiding is het belangrijk om te zoeken naar iemand met ervaring en specialisatie in familie- en scheidingsmediation, zoals de mediators van Alveo. Het is ook essentieel om een mediator te vinden waarbij jullie je op je gemak voelen en die in staat is om effectief te communiceren en conflicten op te lossen.

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die voor of tijdens het huwelijk worden gemaakt tussen partners over de verdeling van bezittingen en schulden. In tegenstelling tot een algehele gemeenschap van goederen, waarin alles automatisch wordt gedeeld, regelen huwelijkse voorwaarden specifiek welke bezittingen en schulden van wie zijn.

Huwelijkse voorwaarden kunnen worden opgesteld vóór het huwelijk bij een notaris. Het is essentieel dat beide partners hiermee instemmen en dat de voorwaarden nauwkeurig worden vastgelegd volgens de wettelijke vereisten.

Ja, het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden te wijzigen na het huwelijk. Dit kan echter alleen als beide partners het hiermee eens zijn. De wijzigingen moeten ook worden vastgelegd bij een notaris.

Bij een scheiding waarbij huwelijkse voorwaarden van kracht zijn, moeten de voorwaarden worden gevolgd zoals vastgelegd in het huwelijkscontract. Bezittingen en schulden worden verdeeld volgens deze voorwaarden, met inachtneming van eventuele afspraken over alimentatie en andere financiële regelingen.

Huwelijkse voorwaarden kunnen specifieke bepalingen bevatten met betrekking tot erfenissen. In sommige gevallen kunnen huwelijkse voorwaarden voorschrijven dat een erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt en alleen aan de begunstigde toekomt, zonder dat deze met de echtgenoot wordt gedeeld.

Bij een beperkte gemeenschap van goederen blijven de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn verworven, gescheiden. Echter, bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, vallen wel in een gemeenschap, zij het beperkter dan bij een algehele gemeenschap van goederen. Dit kan van invloed zijn op de verdeling van een woning bij scheiding.

Huwelijkse voorwaarden bepalen hoe bezittingen en schulden worden verdeeld bij een scheiding. Ze kunnen invloed hebben op zaken als eigendomsrechten van een woning, financiële verantwoordelijkheden en alimentatieverplichtingen. Neem voor specifieke juridische adviezen en vragen over uw persoonlijke situatie altijd contact op met een gespecialiseerde advocaat van Alveo.

Bij de aanhouding dient de politie de reden voor de arrestatie mede te delen aan de arrestant. Tevens moeten zij de arrestant op de hoogte stellen van zijn of haar rechten, waaronder het recht op een advocaat, het recht om te zwijgen en het recht om tijdig in contact te komen met een familielid. Deze mededelingen zijn cruciaal en moeten duidelijk worden gecommuniceerd om de rechten van de arrestant te waarborgen.

Nee, mag je niet zomaar aanhouden. De politie mag een persoon alleen aanhouden op basis van een redelijke verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit. Deze verdenking moet gebaseerd zijn op objectieve factoren en niet zomaar op willekeur. Bovendien moet de aanhouding proportioneel zijn in relatie tot de verdenking.

In het Nederlandse strafrecht mag de politie een verdachte maximaal zes uur vasthouden voor verhoor en onderzoek, zonder tussenkomst van de officier van justitie. Deze periode kan onder bepaalde omstandigheden worden verlengd tot maximaal negen uur. Na deze termijn moet de verdachte ofwel worden vrijgelaten ofwel worden voorgeleid aan de officier van justitie.

Ja, volgens de Nederlandse wet heb je als arrestant het recht om een persoon naar keuze te bellen, zoals een familielid, vriend of advocaat. Dit recht, bekend als het recht op consultatiebijstand, wordt gerespecteerd door de autoriteiten. Het is essentieel om van dit recht gebruik te maken zodra je wordt gearresteerd. Wij raden altijd aan om direct contact op te nemen met een strafrechtadvocaat, voordat je met de politie praat tijdens een verhoor.

De duur van een strafzaak kan sterk variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de beschikbaarheid van bewijsmateriaal en andere factoren. Sommige zaken kunnen enkele maanden duren, terwijl andere langer kunnen duren. Je strafrechtadvocaat kan je een beter inzicht geven in de verwachte tijdslijn voor jouw specifieke zaak.

Als je wordt gearresteerd of beschuldigd van een strafbaar feit, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Zorg ervoor dat je je rechten begrijpt, zwijgrecht uitoefent en geen stappen onderneemt zonder juridisch advies.

Onze strafrechtadvocaten behandelen een breed scala aan zaken, variërend van kleine overtredingen tot ernstige misdrijven zoals moord en fraude. Ze zijn bedreven in het omgaan met zaken zoals diefstal, drugsgerelateerde aanklachten, geweldsdelicten en meer.

Bij strafrechtelijke aanklachten is het inschakelen van een strafrechtadvocaat van cruciaal belang. Deze advocaten zijn experts in het begrijpen van de wetten en procedures die betrokken zijn bij strafzaken. Ze staan je bij in elke fase van het proces, van onderzoek en bewijsverzameling tot rechtszittingen en onderhandelingen met aanklagers. Het hebben van een ervaren strafrechtadvocaat aan je zijde verhoogt aanzienlijk je kansen op een rechtvaardige uitkomst.

Strafrecht omvat de wetten en regels die betrekking hebben op crimineel gedrag en de daarbij behorende straffen. Het bepaalt welke handelingen als strafbaar worden beschouwd en welke straffen daarop van toepassing zijn.

Jeugdrecht is een vak apart en het is van groot belang dat je een gespecialiseerde advocaat inschakelt die bekend is met alle aspecten van het jeugdrecht. Een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdrecht begrijpt niet alleen de wet- en regelgeving, maar begrijpt ook wat voor impact deze situaties hebben op kinderen en hun ouders. Een gespecialiseerde advocaat kan ervoor zorgen dat de belangen van het kind en het gezin op de juiste manier worden behartigd.

Een jeugdrechtadvocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht en helpt minderjarigen en hun ouders bij het oplossen van juridische problemen. Een jeugd(straf)rechtadvocaat kan bijvoorbeeld optreden als raadsman bij een strafzaak, maar kan ook adviseren bij een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Het is belangrijk om een advocaat in Breda in te schakelen die niet alleen kennis heeft van het jeugdrecht, maar ook begrijpt wat voor impact deze situaties hebben op de betrokkenen.

Jeugdrecht omvat alle wetten en regels die betrekking hebben op minderjarigen. Het jeugdrecht is onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals het civiel jeugdrecht en het jeugd(straf)recht. In het civiel jeugdrecht gaat het bijvoorbeeld om ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, maar ook om scheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In het jeugdstrafrecht gaat het om jeugdigen die verdacht worden van een strafbaar feit.

Een advocatenkantoor in Breda dat gespecialiseerd is in familierecht kan je bijstaan bij alle aspecten rondom partneralimentatie. Zo kan een advocaat je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie, het opstellen van een alimentatieovereenkomst en het voeren van een gerechtelijke procedure. Ook kan een advocaat je adviseren over mediation als alternatief voor een gerechtelijke procedure.

Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor partneralimentatie, maar het kan wel verstandig zijn. Een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in familierecht kan je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie en het opstellen van een alimentatieovereenkomst. Als er sprake is van conflicten, kan een advocaat je bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Het is niet altijd mogelijk om onder partneralimentatie uit te komen. Als je ex-partner aanspraak maakt op partneralimentatie, dan zal een rechter beslissen of dit terecht is en zo ja, hoe hoog de alimentatie moet zijn. In sommige gevallen kan mediation een oplossing bieden om samen tot een passende regeling te komen. Een advocatenkantoor in Breda kan je hierbij helpen.

De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk en de leeftijd van de partners. In principe geldt dat de partneralimentatie maximaal twaalf jaar betaald moet worden, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Een familierecht advocaat kan je helpen bij het bepalen van de duur van de partneralimentatie.

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene partner aan de andere partner na een scheiding. De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Een advocaat in Breda die gespecialiseerd is in familierecht kan je helpen bij het berekenen van de partneralimentatie.

Kinderalimentatie is een financiële verplichting die opgelegd wordt aan een ouder om te helpen bij het onderhouden van hun kind(eren). Het is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen.

In de meeste gevallen is het de ouder die niet het hoofdverantwoordelijke is voor het dagelijkse leven van het kind die verplicht is om kinderalimentatie te betalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ouder het hoofdverantwoordelijke is voor het opvoeden van het kind, terwijl de andere ouder werkt en inkomen verdient.

De hoogte van kinderalimentatie wordt bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder de leeftijd van het kind, het inkomen van de ouders en de kosten van het onderhouden van het kind. Soms kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen te bepalen hoeveel er betaald moet worden.

Als een ouder niet aan zijn of haar verplichting tot kinderalimentatie voldoet, kan de andere ouder of het kind een verzoek tot betaling indienen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan een beslissing nemen over de hoogte van de kinderalimentatie en een betalingsschema opstellen. Als de ouder nog steeds weigert om kinderalimentatie te betalen, kan de rechtbank beslissen om maatregelen te nemen, zoals het opleggen van een geldboete of het bevriezen van bankrekeningen. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat je aan jouw verplichting tot kinderalimentatie voldoet om conflicten te voorkomen.

Kinderalimentatie is bedoeld om te helpen bij de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor een kind te zorgen. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat ouders in staat zijn om voldoende financiële middelen te hebben om voor hun kind te zorgen en om te helpen bij het behouden van een gelijkwaardig levensniveau voor het kind na een scheiding of beëindiging van een relatie. Kinderalimentatie kan ook helpen om ervoor te zorgen dat een ouder die het hoofdverantwoordelijke is voor het opvoeden van het kind, in staat is om hun tijd te besteden aan het opvoeden van het kind in plaats van te moeten werken om financieel rond te komen.

In het geval van co-ouderschap zijn beide ouders verantwoordelijk voor het onderhouden van het kind en de kosten van opvoeding, onderwijs en andere uitgaven die nodig zijn om voor het kind te zorgen. In de meeste gevallen zullen ouders afspraken maken over hoe deze kosten worden verdeeld en zullen zij ervoor zorgen dat zij voldoende financiële middelen hebben om voor hun kind te zorgen. Als ouders het oneens zijn over hoe de kosten van opvoeding moeten worden verdeeld, kunnen zij een advocaat inschakelen om te helpen bij het vinden van een oplossing. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen om de financiële verplichtingen te bepalen.

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt meestal totdat het kind het wettelijke volwassenheid leeftijd heeft bereikt. Dit kan variëren per land, maar de wettelijke volwassenheid leeftijd is meestal rond de 18 jaar. In sommige gevallen kan de verplichting tot het betalen langer voortduren, bijvoorbeeld als het kind nog steeds naar school gaat of als het kind een handicap heeft. Het is raadzaam om contact op te nemen met een familierecht advocaat wanneer je vragen heeft over hoe lang je verplicht bent om kinderalimentatie te betalen.

Er zijn verschillende zaken die je in een ouderschapsplan kunt opnemen. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:

 • Hoe vaak een ouder de kinderen ziet en wanneer deze bezoeken plaatsvinden.
  Welke ouder de kinderen opvangt tijdens vakanties en welke beslissingen hierover worden genomen.
 • Hoe de communicatie tussen de ouders en de kinderen verloopt, bijvoorbeeld via een online platform of telefoon.
 • Welke afspraken er zijn gemaakt over de opvoeding van de kinderen, zoals de opvang, schoolkeuze en extra-curriculaire activiteiten.
 • Welke afspraken er zijn gemaakt over de gezondheid en medische zorg voor de kinderen, zoals bezoek aan de dokter en welke ouder verantwoordelijk is voor het regelen van medische afspraken.
 • Welke afspraken er zijn gemaakt over het eventueel aanpassen van het ouderschapsplan in de toekomst.

Er zijn verschillende manieren om een ouderschapsplan te maken. Soms kan het helpen om samen met een mediator of scheidingsbemiddelaar een plan op te stellen. Dit kan bijvoorbeeld via een zogenaamde mediationsgesprek. Ook kun je samen met je ex-partner zelf een ouderschapsplan opstellen, of dit laten doen door een advocaat. Het is belangrijk om goed na te denken over wat voor jou en je ex-partner en vooral voor de kinderen het beste is. Zoek daarbij zo veel mogelijk naar oplossingen die voor iedereen werken.

Een ouderschapsplan is een document waarin afspraken worden gemaakt over de zorg voor een kind na een scheiding of beëindiging van een relatie. Dit kan onder meer betrekking hebben op wie het kind op welk moment zal opvangen, hoe beslissingen over het kind worden genomen en hoe financiële zaken rond het kind worden geregeld. Het is raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen als je te maken hebt met een scheiding of beëindiging van een relatie en er kinderen betrokken zijn.

Hoewel het niet verplicht is om een advocaat in Breda in te schakelen tijdens een scheiding, kan het wel nuttig zijn om een advocaat te raadplegen. Een echtscheidingsadvocaat helpt je bij het afhandelen van de praktische zaken die komen kijken bij een scheiding, zoals het verdelen van bezittingen en het regelen van ouderschapsregelingen. Zij kunnen ook adviseren over de juridische stappen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat uw belangen worden behartigd. Ben je het oneens over hoe bepaalde zaken moeten worden geregeld, dan kan een advocaat ook helpen bij het oplossen van conflicten en het begeleiden van een mediationsessie als dat nodig is. Als je te maken hebt met een complexe scheidingszaak of als er belangrijke zaken in het geding zijn, kan het raadzaam zijn om een scheidingsadvocaat in te schakelen om je te helpen bij het afhandelen van de scheiding.

Tijdens een scheiding moeten ouders afspraken maken over de zorg voor de kinderen. Dit kan onder meer betrekking hebben op wie het kind op welk moment zal opvangen en hoe beslissingen over het kind worden genomen. Wanneer je het oneens bent over hoe de zorg voor de kinderen moet worden geregeld, kun je een familiemediator inschakelen om te helpen bij het vinden van een oplossing. Als dat niet lukt, kun je ook een familierecht– of scheidingsadvocaat inschakelen om je te helpen bij het oplossen van het conflict.

Tijdens een scheiding worden de bezittingen en schulden van een huwelijk verdeeld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een onafhankelijke beoordelaar in te schakelen om de waarde van bezittingen en schulden te bepalen. Als je het oneens bent over hoe de bezittingen en schulden moeten worden verdeeld, kun je een advocaat inschakelen om je te helpen bij het oplossen van het conflict.

Het duurt gemiddeld ongeveer een jaar voordat een echtscheiding is afgerond. Dit hangt echter af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de scheidingszaak, de bereidheid van beide partijen om samen te werken en of er conflicten zijn die moeten worden opgelost.

De eerste stap is om te bepalen of je aan de wettelijke eisen voldoet om te kunnen scheiden. In de meeste landen moet je minstens een jaar getrouwd zijn, tenzij er sprake is van een speciale omstandigheid, zoals bijvoorbeeld geweld of overspel. Wanneer je aan de wettelijke eisen voldoet, kun je een aanvraag indienen bij de rechtbank om te scheiden.

Er zijn verschillende manieren om een mediator te vinden voor een familieconflict:

 • Vraag het aan een advocaat of juridisch medewerker. Zij kunnen u helpen om een geschikte mediator te vinden.
 • Zoek online naar familiemediators in uw omgeving.
 • Vraag het aan uw verzekeraar. Sommige verzekeraars bieden gratis of gereduceerde kosten voor mediation als onderdeel van hun verzekeringspakket.
 • Vraag het aan een professionele vereniging of beroepsgroep. Er zijn verenigingen en beroepsgroepen die familiemediators aanbevelen die gespecialiseerd zijn in het oplossen van familieconflicten.

Niet alle familieconflicten zijn geschikt voor mediation. Soms kan een familieconflict zo diepgaand of emotioneel zijn dat familiemediation niet effectief is. In dergelijke gevallen kan het beter zijn om een andere oplossing te zoeken, zoals een rechtszaak of hulp van een familietherapeut.

Er zijn een aantal redenen waarom mensen kiezen voor mediation in plaats van een rechtszaak:

 • Snelheid: mediation kan vaak sneller afgehandeld worden dan een rechtszaak.
 • Kosten: mediation is vaak goedkoper dan een rechtszaak.
 • Flexibiliteit: bij mediation hebben de betrokken partijen meer controle over het proces en de uitkomst, terwijl bij een rechtszaak de uitspraak van de rechter bindend is.
 • Confidentialiteit: bij mediation blijven de gesprekken en de uitkomst confidentieel, terwijl bij een rechtszaak de zaak openbaar is.
 • Relatiebehoud: mediation kan helpen om de relatie tussen de betrokken partijen te behouden of te herstellen, terwijl een rechtszaak de relatie vaak verder kan verslechteren.

Het kan voorkomen dat jij en jouw (ex-)partner al gestart zijn met een mediationtraject en dat blijkt dat de echtscheiding mediation niet werkt. Als jullie keer op keer niet op één lijn komen en er staat nog niets op papier, dan is het wellicht tijd om te stoppen met de mediation en een eigen advocaat in te schakelen. Stoppen met mediation is pas een goede keuze wanneer de mediation volledig is stukgelopen.

Als je na een onsuccesvolle poging tot mediation een eigen scheidingsadvocaat hebt ingeschakeld, hebben jij en jouw (ex-)partner met de mediator al veel besproken. Alles wat tijdens de mediation is besproken, is vertrouwelijke informatie en kan niet ineens tegen je worden gebruikt in het proces met een eigen advocaat. Geheimhouding is een belangrijke afspraak en staat in de mediationovereenkomst.

Om het meeste uit een mediationgesprek te halen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je voor te bereiden:

 • Maak een lijst van de belangrijkste punten die je wilt bespreken.
 • Bedenk wat jouw doelen zijn voor het mediationgesprek.
 • Wat wil je bereiken?Probeer te begrijpen hoe de andere partij zich voelt en wat zij willen.
 • Probeer emoties en oude kwetsuren uit het verleden buiten het mediationgesprek te houden. Probeer te focussen op het oplossen van het huidige conflict.
 • Bedenk of er iemand is die je bij het mediationgesprek wilt hebben, zoals een vriend of familielid die jou steunt.
 • Maak duidelijke afspraken met de mediator over de kosten, de duur van het gesprek en eventuele verdere stappen.

Een mediator is een neutrale derde partij die helpt bij het oplossen van conflicten tussen mensen. Bij een familieconflict kan een mediator helpen om de communicatie tussen familieleden te verbeteren en om een oplossing te vinden voor het conflict. Een mediator familieconflict luistert naar alle betrokken partijen en probeert te begrijpen hoe iedereen zich voelt en wat ze willen. De familiemediator probeert vervolgens een oplossing te vinden die voor alle betrokken partijen acceptabel is.

Het kan raadzaam zijn om een advocaat in te schakelen als u te maken hebt met een complexe familierechtelijke zaak of als er belangrijke zaken in het geding zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een echtscheiding waarbij er grote bezittingen of financiële verplichtingen in het spel zijn, of als u het oneens bent met uw partner over de zorg voor de kinderen. Een advocaat kan u helpen bij het afhandelen van de praktische zaken die komen kijken bij een familierechtelijke zaak en adviseren over de juridische stappen die u moet nemen om ervoor te zorgen dat uw belangen worden behartigd.

Familierecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met familierelaties, waaronder huwelijk, echtscheiding, ouderschapsrecht en adoptie. Het is een tak van het burgerlijk recht die zich bezighoudt met de juridische rechten en verplichtingen van familieleden en huiselijke relaties, waaronder zaken met betrekking tot het gezinshuis, eigendommen en financiële ondersteuning.