GRATIS TELEFONISCH SPREEKUUR

Gratis telefonisch spreekuur

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het advies van een advocaat moet kunnen inwinnen. Daarom houden wij elke vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur een gratis telefonisch spreekuur.

Heeft u een vraag die u tijdens het spreekuur aan één van onze advocaten zou willen voorleggen? Neem dan contact met ons op via 085 – 10 60 290 of stuur uw vraag per e-mail naar info@alveo.nl onder vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Welke rechten heb je als gedetineerde?

Penitentiaire Beginselenwet rechten gedetineerde gevangenen strafrecht strafrechtadvocaat advocaat Breda

Welke rechten heb je als gedetineerde?

In dit artikel behandelen wij de rechten van gedetineerden, welke zijn vastgelegd in – onder andere - de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw). De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten en Mediators kunnen u bijstaan in een procedure op grond van de Pbw.

Penitentiaire Beginselenwet

De Pbw is een Nederlandse wet die de basisprincipes en rechten van gedetineerden in Nederland regelt. De wet heeft tot doel het waarborgen van de rechten van gedetineerden en het bevorderen van een humane en rechtvaardige behandeling tijdens detentie. Hier zijn enkele belangrijke aspecten en bepalingen die in de Penitentiaire Beginselenwet kunnen worden gevonden:

 • Algemene beginselen: De Pbw bevat algemene beginselen die de basis vormen voor het gevangeniswezen, zoals het respecteren van de menselijke waardigheid van gedetineerden, het voorkomen van discriminatie, en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van gedetineerden.
 • Behandeling van gedetineerden: De wet legt vast dat gedetineerden op een humane en respectvolle manier moeten worden behandeld. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan aspecten zoals voeding, hygiëne, gezondheidszorg en recreatieve activiteiten.
 • Contact met de buitenwereld: Gedetineerden hebben recht op contact met de buitenwereld, zoals bezoek van familie en vrienden, en het verzenden en ontvangen van brieven en telefoongesprekken.
 • Rechtspositie: De Pbw waarborgt het recht van gedetineerden op juridische bijstand en verzekert hun toegang tot rechterlijke procedures.
 • Religieuze en culturele vrijheid: Gedetineerden hebben recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, evenals het recht om hun culturele identiteit te behouden.
 • Arbeid en onderwijs: De wet voorziet in de mogelijkheid voor gedetineerden om deel te nemen aan arbeids- en onderwijsprogramma's die gericht zijn op hun persoonlijke ontwikkeling en re-integratie in de samenleving.
 • Discipline en bestraffing: De Penitentiaire Beginselenwet reguleert de disciplinaire maatregelen die kunnen worden opgelegd aan gedetineerden in geval van wangedrag, waarbij beperkingen worden gesteld aan de duur en aard van de straffen.
 • Klachtenprocedure: Gedetineerden hebben het recht om klachten in te dienen over de omstandigheden van hun detentie en over mogelijke schendingen van hun rechten.

De Penitentiaire Beginselenwet heeft tot doel om de rechten van gedetineerden te waarborgen en te zorgen voor een humaan en rechtvaardig detentiesysteem in Nederland. Het is belangrijk op te merken dat de wet gedetailleerde voorschriften en bepalingen bevat die de rechten en verplichtingen van zowel gedetineerden als gevangenispersoneel regelen.

Klachtenprocedure

Ben je het niet eens met een beslissing van de directeur, bijvoorbeeld omdat je wordt overgeplaatst naar een andere penitentiaire inrichting? Of heb je (ten onrechte) geen of minder gebruik mogen maken van het recht om te luchten?

De Penitentiaire Beginselenwet voorziet in een klachtenprocedure waarmee gedetineerden klachten kunnen indienen over verschillende aspecten van hun detentie en de omstandigheden in de gevangenis. Deze procedure is bedoeld om ervoor te zorgen dat gedetineerden hun recht op een eerlijke behandeling kunnen uitoefenen en eventuele schendingen van hun rechten kunnen melden. 

De strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators uit Breda kunnen namens jou een klachtenprocedure starten. De basisstappen en aspecten van de klachtenprocedure volgens de Pbw zijn als volgt:

 1. Indienen van een klacht: Een gedetineerde kan een schriftelijke klacht indienen bij de directeur van de gevangenis waarin hij of zij verblijft. De klacht moet duidelijk de aard van het probleem of de schending beschrijven en zo specifiek mogelijk zijn.
 2. Ontvangstbevestiging: Zodra de klacht is ingediend, moet de gedetineerde een ontvangstbevestiging ontvangen waarin staat dat de klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen.
 3. Onderzoek en beoordeling: De directeur van de gevangenis is verantwoordelijk voor het onderzoeken en beoordelen van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur zelf, kan het onderzoek worden uitgevoerd door een andere persoon binnen de gevangenis of door een hogere autoriteit.
 4. Besluit en reactie: Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht moet de directeur een besluit nemen en een schriftelijke reactie aan de gedetineerde verstrekken. Hierbij wordt aangegeven of de klacht gegrond wordt bevonden en welke maatregelen eventueel worden genomen.
 5. Bezwaar en beroep: Als de gedetineerde het niet eens is met het besluit van de directeur, kan hij of zij binnen een bepaalde termijn bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar wordt behandeld door een beklagcommissie, die onafhankelijk is van de gevangenis.
 6. Uitspraak beklagcommissie: De beklagcommissie onderzoekt het bezwaar en neemt een besluit over de klacht. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de beklagcommissie aanbevelingen doen en eventuele maatregelen voorschrijven om het probleem op te lossen.
 7. Hoger beroep: Als de gedetineerde het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie, kan hij of zij in sommige gevallen in hoger beroep gaan bij de beroepscommissie. De beroepscommissie is een hoger orgaan dat uitspraken van de beklagcommissie beoordeelt.

Advies van een strafrechtadvocaat

Indien je een klacht heb over de gang van zaken binnen de penitentiaire inrichting, is het raadzaam om contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat. Onze strafrechtadvocaten van Alveo Advocaten & Mediators in Breda kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over de mogelijkheden voor het indienen van een klacht. Na dit gesprek kunt u beslissen of u gebruik wilt maken van de diensten van de strafrechtadvocaat. Neem contact op via het formulier op onze website of bel ons op 085 – 10 60 290 voor meer informatie over de Penitentiaire Beginselenwet (Pwb). We streven ernaar om binnen één werkdag contact met u op te nemen.